CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Tuyển dụng

Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo tuyển dụng
09/08/2018 10:16
Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo tuyển dụng
Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo tuyển dụng
26/02/2018 02:38
Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo tuyển dụng
Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo tuyển dụng
30/11/2016 02:36
Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo tuyển dụng
Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo tuyển dụng
08/04/2016 02:23
Ngành nghề và số lượng tuyển dụng: Công nhân hàn + sắt hàn : 200 người; Lái xe tải : 10 người; Thợ vận hành cần trục : 10 người
1 2 »