CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Tuyển dụng

Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo tuyển dụng
28/03/2016 12:45
Ngành nghề và số lượng tuyển dụng: Công nhân hàn + sắt hàn : 200 người Công nhân điện : 30 người Công nhân xây dựng : 50 người
« 1 2