CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Ban Tổng Giám đốc

 
 
Ông Nguyễn Tiến Dũng
Tổng giám đốc điều hành
 
     
 

 
Ông Phạm Tú Mậu
Phó Tổng giám đốc
 

 Ông Vương Đắc Hùng 
Phó Tổng giám đốc
 

Ông Lê Tấn Trường
Phó Tổng giám đốc