CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Sông Đà 4 công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2. Biên bản Đại hội