CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Quan hệ cổ đông

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 đã có thông báo gửi đến các cổ đông về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015, cụ thể như sau:
 
1. Thời gian: Từ 8h30' thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2015.
2. Địa điểm:  Tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 4, Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, quận Hà Đông, Tp Hà Nội. 
3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 4 có tên trong danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ngày 18/03/2015 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
Mời quý cổ đông xem chi tiết tại đây.
4.Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:
- Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2015.
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2015.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo kết quả kiểm toán, Báo cáo tài chính tóm tắt.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Bảng chi tiết sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
Xem chi tiết tại đây.