CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)
- Giấy xác nhận Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)